dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK

dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK

Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK w Toruniu

Urodziłem się 23 lutego 1976 roku w Środzie Wielkopolskiej. Pochodzę z rodziny o tradycjach kolekcjonerskich i leśno-łowieckich. Leśnik, historyk sztuki, bibliolog, kolekcjoner-bibliofil. Żonaty, córka Zuzanna.

W 2001 roku uzyskałem tytuł magistra historii sztuki uzyskany na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (tytuł pracy magisterskiej: Figuralna snycerka ołtarzowa Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej); w 2006 roku otrzymałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – historii sztuki, nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu (tytuł dysertacji: Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii). Od lutego 2006 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu; dodatkowo w latach 2010-2011 byłem zatrudniony na stanowisku dyrektora Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 2016 roku opublikowałem książkę habilitacyjną pt. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016); na jej podstawie w 2018 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Jestem członkiem paru towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz bibliofilskich, w tym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Internationale Gutenberg-Gesellschaft w Moguncji, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände działającego przy Staatsbibliothek w Berlinie, oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Dwukrotnie zrealizowałem Stypendium im. Theodora Koernera (2007 i 2011; na poczet badań nad nowożytnym introligatorstwem w Środkowej Europie oraz introligatorstwem polskim i jego powiązaniami z introligatorstwem niemieckim w XV-XVI wieku); trzykrotnie przyznano mi Stypendium im. dr Zdziarskiej-Zaleskiej, w tym specjalne Stypendium przyznane przez Prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Pana Kazimierza Piotra Zaleskiego (2009, 2010 [dwukrotnie]; na sporządzenie katalogu oraz opracowanie popularnonaukowej monografii ekslibrisów, superekslibrisów i zabytkowych opraw w tej placówce); ponadto dwukrotnie zrealizowałem Stypendium Fundacji im. Lanckorońskich (2011, 2015; na poczet badań nad wpływem introligatorstwa włoskiego na renesansowe introligatorstwo polskie).

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe: 2004, wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego, organizowanym przez Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, za pracę magisterską pt. Figuralna snycerka ołtarzowa Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej; 2006, Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Ks. Szczęsnego Detloffa dla młodych historyków sztuki za dysertację doktorską pt. Warsztat Chrystiana Bernarda Schmidta (1734 – 1784) na Warmii; 2009, nagroda główna ex aequo w IV Konkursie imienia dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur za książkę pt. Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii; 2015 Wyróżnienie Rektora UMK za dokonania naukowo-badawcze; 2017, Poznań, wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2017, w ramach 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej, dla książki pt. Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie; 2017, Wyróżnienie KLIO podczas XXVI Targów Książki Historycznej dla Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu opracowanego przez Martę Czyżak przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera; 2017, I Nagroda w Konkursie „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii za rozprawę habilitacyjną pt. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku; 2017, Nagroda III stopnia Rektora UMK za dokonania naukowo-badawcze; 2018, Medal Świętego Huberta, nadany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego za „szczególne osiągnięcia w propagowaniu kultury i sztuki łowieckiej” związane z opublikowaniem katalogu-albumu pt. Łowiectwo w grafice europejskiej XV-XVIII  wieku  z kolekcji  Ryszarda  Wagnera  oraz  innych tekstów dotyczących zagadnień książki i sztuki łowieckiej; 2018, Wyróżnienie Rektora UMK za dokonania naukowo-badawcze; 2019, oficjalna nominacja projektów kaligraficznych autorstwa Aleksandry Ćwikowskiej w katalogu-albumie Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku ze zbiorów Ryszarda Wagnera do konkursu Polish Graphic Design Awards 2018; 2019, Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej; 2020, „Dyplom dwusetlecia Towarzystwa Naukowego Płockiego […] w uznaniu zasług i z podziękowaniem za wkład w działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego w dwusetnym roku jego istnienia” za przygotowanie wystawy i opracowanie jej katalogu (wystawa pt. Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 17. 10 – 6. 12. 2020); 2021, Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej; 2021, II miejsce w XV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa” (za przygotowanie wystawy pt. Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 17. 10 – 6. 12. 2020); 2024, Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana 1 marca 2024 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza (za szczególne zaangażowanie w obronę toruńskiego Kodeksu Korwina przez bezprawnym podarowaniem go przez rząd Mateusza Morawieckiego Viktorowi Orbánowi).

W trzecim pokoleniu kontynuuję tradycję kolekcjonerską, w tym zwłaszcza bibliofilską, zapoczątkowaną działalnością Feliksa Wagnera i rozwiniętą przez mojego ojca, Ryszarda Wagnera. Moja kolekcja obejmuje głównie ryciny europejskie i polskie XV-XVIII wieku (kilkaset dzieł), a w mniejszym stopniu też grafiki późniejsze, ekslibrisy polskie i europejskie XVI-XXI wieku (około 30 tysięcy dzieł), jak również rysunki europejskie i polskie XVI-XVIII wieku (kilkanaście dzieł). Ważną częścią mojej kolekcji są stare druki, a w niewielkim zakresie też woluminy późniejsze, odznaczające się cennymi oprawami oraz znakami własnościowymi (ekslibrisy, superekslibrisy). Poza tym gromadzę dzieła nowożytnej snycerki i rzemiosła artystycznego, w tym zwłaszcza wyroby metalowe i meble.