• Die goldene Zeit des polnischen Supralibros im 16. Jahrhundert und am Anfang des 17. Jahrhundert, [w:] J.-A. Bernhard, U. B. Leu, V. Čičaj [Herausgegeben], Wissenstransfer. Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime, Zürich 2024, s. 35-66, il. 1-12.
 • Wyciąć i sprzedać. Uwagi na temat fragmentów kodeksów średniowiecznych na rynku antykwarycznym, [w:] Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania, red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2024, s. 143-160, il. 1-11.
 • Dewocja i luksus. Rzecz o oprawach późnośredniowiecznych modlitewników, [w:] Najstarsze modlitewniki. Konteksty, odczytania, analizy, interpretacje, red. M. Osiewicz, R. Wójcik, Poznań 2023, s. 15-36, il. 1-9a/b.
 • Supralibros, bookplates and other forms of indicatin the ownership of a book, [w:] The Early Printed Book in Poland (15th – 17th centuries), edited by J. S. Gruchała, M. Czerenkiewicz, Kraków 2023, s. 355-371, il. 1[140] – 11[150].
 • The royal and dignitary book collections, [w:] The Early Printed Book in Poland (15th – 17th centuries), edited by J. S. Gruchała, M. Czerenkiewicz, Kraków 2023, s. 325-354, il. 1[122]-18[139].
 • Bathorianym introligatorskie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2023, z. 40, s. 51-70, il. 1-15.
 • Księgi w kunstkamerach – kunstkamery w księgach. O wizerunkach gabinetów sztuki i osobliwości przyrodniczych w grafice ilustracyjnej XVI – XVIII wieku, [w:] Biblioteki osobliwości / Libraries of curiosities, red./ed. by Aleksander Baliński, Gdańsk 2023, s. 29-52, il. 1-16.
 • Kolekcjonerstwo a rodzina. Rzecz o unikaniu konfliktu, [w:] O konserwacji rzemiosł rozmaitych z kolekcji rodziny Wagnerów, red. P. Śwituszak, A. Ogińska, A. Podgórski, współpraca: A. Wagner, Toruń 2023, s. 15-26, il. 1-6.
 • Rozkwit niepowtórzony. Humanistyczne księgozbiory ery ostatnich Jagiellonów, [w:] Obraz Złotego Wieku. Kultura wizualna w czasach ostatnich Jagiellonów, t. I, Eseje, red. J. Ziętkiewicz-Kotz, J. Wolańska, T. Piech, M. Kołpanowicz, Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, 15 września – 14 grudnia 2023, Kraków 2023, s. 133-150, il. 1-11.
 • noty katalogowe: nr 165 (Ekslibris biskupa włocławskiego Macieja Drzewickiego), nr 195 (De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX), [w:] Obraz Złotego Wieku. Kultura wizualna w czasach ostatnich Jagiellonów, t. II, Katalog, red. J. Ziętkiewicz-Kotz, Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, 15 września – 14 grudnia 2023, Kraków 2023, s. 207, 238, il.
 • Matejkowski ekslibris, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2023, s. 34-35, il. 1.
 • Jubileusz pośród zmierzchu, [w:] XXVIII Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego, Katalog wystawy, Malbork 2023, s. 27-32.
 • Postępy czeskiej tegumentologii, czyli o najnowszej książce Petra Voita, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2022, z. 39, s, 159-168, il. 1-4
 • Przyroda w sztukach plastycznych, [w:] Natura i kultura, t. 1, red. naukowa Dariusz J. Gwiazdowicz, Poznań 2022, s. 83-104, il. 1-15.
 • noty katalogowe nr: 1.87 (Ridolfino Venuti, Giovanni Cristoforo Amaduzzi, Vetera monumenta quae in hortis Caelimontanis…), 1.89 (Giovanni Battista Passeri, Novus Thesaurus Gemmarum Veterum…, t. 1), 1.90 (Giovanni Battista passeri, Novus Thesaurus Gemmarum Veterum…, t. 2), 1.91 (Giovanni Battista Passeri, Novus Thesaurus Gemmarum Veterum…, t. 3), 1.92 (Alessandro De Sanctis, L’interpretazione de libro di Giobbe…), [w:] Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta, Katalog, t. I, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 2022, red. naukowa: Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski, Warszawa 2022
 • Francuska oprawa à la Duseuil z superekslibrisem monogramowym Jana III Sobieskiego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2021, z. 38, s. 53-74, il. 1-14
 • Uwagi o trzech nieświeskich ekslibrisach radziwiłłowskich ze zbiorów płockich, [w:] Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. naukowa: Elżbieta Maruszak, Mikołaj Ochański, Jacek Puchalski, Warszawa 2021, s. , il. 1-6
 • Dwusetlecie bibliofilskiego tezaurusa. Wprowadzenie do katalogu, [w:] Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2020, Płock 2021, s. 277-320, il. 8 (nie num.)
 • Z daleka i z bliska. Bibliofilskie kolekcje mieszczan toruńskich XVI i pierwszej połowy XVII w., w świetle opraw książkowych, [w:] Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, t. II, Wrocław 2020, s. 200-216, il. 1-3
 • Z dedykacją dla książęcego syna. O renesansowej oprawie królewieckiej Kaspara Anglera w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2020, z. 37, s. 65-76, il. 1-4.
 • Łowy i zwierzyna w Polsce w świetle grafiki europejskiej XVI – XVIII wieku, w: Łowy i historia, red. naukowa Dariusz J. Gwiazdowicz, Warszawa 2020, s. 663-685, il. 1-14.
 • Skarby Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2020, s. 4-13, il. 1-10.
 • Portrety Albrechta Pruskiego i księżnej Doroty na oprawie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Z badań nad ikonografią władców w renesansowym zdobnictwie introligatorskim, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2019, z. 36, s. 99-122, il. 1-14.
 • Dekoracja radełkowa na siedemnastowiecznych oprawach w zbiorach Baworovianum, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, 2018, s. 107-125, il. 1-16.
 • Trepanacja ręcznie kolorowana czyli o medycynie w grafice XV – XVIII wieku, „Wiadomości Akademickie”, nr 75, Październik 2019, s. 11-14, il. 1-10.
 • Ekslibris biskupa Drzewickiego. Garść uwag na pięćsetlecie powstania, „Akapit”, t. 10, 2015 (opublikowany: 2019), s. 78-81, il. 1-4
 • Srebrny skarb Hohenzollernów w powojennej Polsce, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2019, s. 32-40, il. 1-10.
 • Królewski herb i delfiny. O jednej z poznańskich opraw renesansowych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, [w:] W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin, red. M. Fedorowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski, Toruń 2019, s. 43-57, il. 1-4.
 • Problem czasu i miejsca wykonania oprawy, [w:] Pelpliński graduał L 13 Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019, s. 176-180, il. 158-159a-d
 • Analiza tegumentologiczna, [w:] Pelpliński graduał L 13 Dzieło – badania – konserwacja, red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2019, s. 149-159, il. 122-133
 • Rola drukarzy w procesie kształtowania się tradycji ekslibrisu europejskiego XV – XVI wieku, [w:] Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice, red. naukowa A. Fluda-Krokos, Kraków 2018, s. 1939, il. 1-11.
 • Artyzm książki, „Ethos”, nr 123, 2018, s. 166-176, il. 1-12
 • Oprawa o dekoracji architektonicznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Przyczynek do dziejów italianizmu w renesansowym introligatorstwie Poznania i Krakowa, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, Z. 35, 2018, s. 71-91, il. 1-13.
 • Introligatorzy elit. O działalności Stanisława z Białej i Macieja z Przasnysza vel Mistrza Główek Anielskich, [w:] Introligatorzy i ich klienci / Bookbinders and their customers, red. / ed. by A. Wagner, współpraca / cooperation: I. Imańska, T. Szymorowska, Toruń 2017, s. 73-92, il. 1-6, tabl. III.
 • Wstęp / Introduction, [w:] Introligatorzy i ich klienci / Bookbinders and their customers, red. / ed. by A. Wagner, współpraca / cooperation: I. Imańska, T. Szymorowska, Toruń 2017, s. 11-15 (17-22)
 • Ujrzeć kartograficzne cymelium czyli Novus Atlas Absolutissimus J. Janssoniusa i J. Blaeu’a na publicznej ekspozycji, [w:] 20/10 Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich, red. Agnieszka Baszko, Poznań 2018, s. 24-26, il. 1-4 (nie num.)
 • Biblioteki władz i urzędów: biblioteki rad miejskich, [w:] Encyklopedia książki, T. 1: Eseje ; A-J / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław 2017, s. 350-351 (współautorstwo z: Janusz Tondel)
 • Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych – refleksje i spostrzeżenia, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, Tom specjalny, 2017, s. 61-70, il. 1-10
 • Jan Walter z Chojnic jako prekursor gdańskiej tradycji superekslibrisu, „Libri Gedanenses”, XXXIV, 2017, s. 5-22, il. 1-10
 • Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej, z. 1: Sygnatury 1-2310, Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2014, ss. 837, il. – Recenzja, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, LV, 2017, s. 254-256
 • Piękno niesłusznie niedostrzegane. Uwagi o zdobnictwie introligatorskim od gotyku do manieryzmu, „Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich”, nr 1 (73), 2017, s. 6-7, il. 1-5 (nie num.)
 • Z badań nad oddziaływaniem grafik Albrechta Durera na zdobnictwo introligatorskie – renesansowa oprawa z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Sztuka i Kultura”, t. 3, 2015 [2017], s. 21-23, il. 1-4
 • Szafa biblioteczna, [w:] Na przełomie epok. Meble w czasach Kopernika, katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 29 czerwca – 1 października 2017, Olsztyn 2017, nota katalogowa/il. nr 3 na s. 40-41.
 • Elementy manierystyczne w zdobnictwie introligatorskim w Polsce (od XVI do początku XVII wieku), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 2016, T. XLVII, s. 51-75, il. 1-19.
 • Sztuka książki. O nietypowych oprawach słów kilka, „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”, 2017, nr 15, s. 1-8, il. 1-5.
 • Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil, „Spotkania z Zabytkami”, nr. 1-2, 2017, s. 55-58, il. 1-8.
 • Gotycka szafa biblioteczna z kościoła parafialnego w Reszlu. Unikatowy zabytek kultury książki i meblarstwa na Warmii, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”, nr 8, 2016, s. 127-145, il. 1-9.
 • Work of the Parisian Wotton’s Binder ‚C’ from 1564 in the Collection of the Gdańsk Library of Polish Academy of Sciences, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2016, nr 1, s. 101-119, il. 1-7.
 • Zbiór opraw oznaczonych superekslibrisami polskimi z pierwszej połowy XVI wieku w Bibliotece „Hosianum”. Charakterystyka wybranych przykładów, [w:] Iubilaeum Warmiae et Bibliotecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, red. ks. Tomasz Garwoliński, Olsztyn 2016, s. 108-129, il. nie num. [1-10].
 • Dolnośląskie starodruki nad Sekwaną, „Spotkania z Zabytkami. Numer Specjalny”, 2016, s. 18-21, il. 1-6.
 • Organizacja i technika pracy w warsztatach snycerskich na Warmii w późnym baroku, „Porta Aurea”, nr 12, 2014 (2016), s. 35-55, il. 1-11.
 • Wolumin z polskim superekslibrisem królewskim? O jednym z dzieł rzymskiego introligatorstwa XVI wieku w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, [w:] Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych Profesoriwi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner, Toruń 2016, s. 223-235, il. 1-5.
 • Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta, Roczniki Biblioteczne”, R. LIX, 2015, s. 3-24, il. 1-9, (współautorstwo z Dorotą Sidorowicz-Mulak).
 • Gotycki ornament chrystologiczny „arbor vitae” na tle zdobnictwa introligatorskiego w Europie i Polsce w XV – XVI wieku, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki, red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak, A. Betlej, Warszawa 2015, s. 119-132, il. 1-5.
 • Włoskie wpływy w polskim introligatorstwie XV-XVI wieku, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj/Polish bookbinding studies today, red./ed. by A. Wagner, Toruń 2015, s. 81-106, il. 1-6, tabl. nr VI.
 • Wstęp/Introduction, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj/Polish bookbinding studies today, red./ed. by A. Wagner, Toruń 2015, s. 11-22.
 • Z dala od ojczyzny, „Cenne, bezcenne, utracone”, 1/82-2/83, 2015, s. 44-47, il. 1-6b.
 • Ze Śląska do Paryża. Przyczynek do burzliwej historii biblioteki łańcuchowej w Złotoryi, [w:] Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 139-155, tabl. 1.
 • Ergänzungen und Korrekturen zum Text von Jan Storm van Leeuwen über mittelalterliche Stempel aus polnischen Sammlungen, „Einband Forschung“, H. 36, 2015, s. 52-58, il. 1-11
 • Klasyk wymierającej tradycji. Rzecz o twórczości ekslibrisowej Stanisława Mrowińskiego, „Gazeta Śremska”, nr 3-4, 2015, s. 32-33, il. nie num. plus wklejka z oryg. pracą ekslibrisową.
 • Ekslibrisy z widokami wnętrz bibliotecznych XVII-XVIII wieku, „Akapit”, T. 9, 2014, s. 9-13, il. 1-13
 • Wolumin z księgozbioru Mikołaja Korycińskiego z rękopiśmiennym fragmentem tekstu Filipa Melanchtona, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, T. LVIII, 2014, s. 123-137, il. 1-3.
 • Ekslibris jako dziedzina grafiki w sferze zainteresowań historii sztuki i bibliologii, [w:] Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, red. naukowa Joanna Talbierska, Warszawa 2014, s. 95-105, il. 1-8, tabl. nie num.
 • Wittenberska pamiątka ze szlacheckich studiów, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2015, s. 60-62, il. 1-3.
 • Artysta potrzebuje drewna, [w:] Korzystajmy z lasu, red. D. J. Gwiazdowicz, Poznań 2015, s. 191-212, il. 1-5.
 • Z miłości do Natury. Amatorska twórczość artystyczna w środowisku leśników, [w:] X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatroskiej Leśników Optal 2015, Katalog wystawy, komisarz wystawy: K. Bul, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 23 września 2015, Gołuchów 2015, s. 45-58, il. 1-6.
 • Ein Einband Caspar Krafts d. Ä. mit dem Supralibros eines polnischen Studenten der Wittenberger Leucorea, [w:] Habent sua signa libelli. Beiträge zum Bucheinband in Geschichte und Gegenwart. Konrad von Rabenau anlässlich seines 90. Geburtstags am 3. Februar 2014 gewidmet, Berlin 2015, s. 179-185, il. 1-3.
 • Inkunabuł w oprawie z superekslibrisami biskupa Jana Lubrańskiego na tle introligatorstwa krakowskiego i poznańskiego końca XV – początku XVI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, nr 102, 2014, s. 301-325, il. 1-8.
 • Krakowska oprawa z dekoracją w typie tabula ansata. Z badań nad antykizacją w polskiej plastyce i rzemiośle artystycznym XVI wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXVI, 2014, nr 1, s. 35-52, il. 1-12.
 • Drewno jako niezastąpiony materiał w sztukach plastycznych i rzemiośle artystycznym od starożytności do współczesności, [w:] Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, red. naukowa: D. J. Gwiazdowicz, K. Rykowski, Raszyn 2014, s.193-206.
 • Motywy łowieckie na oprawach książkowych od średniowiecza do XVIII wieku, [w:] Europejskie tradycje łowieckie. Tom wydany z okazji III Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej, red. T. J. Żuchowski, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 144-155, il. 1-11.
 • Oprawa z superekslibrisami biskupa Erazma Ciołka w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, Tom 8, 2013, s. 101-123, il. 1-15.
 • Supralibros in Polen in der Zeit vom 15. bis zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Lichte neuerster Forschungen, „Einband Forschung”, H. 34, 2014, s. 54-62, il. 1-14.
 • I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznacza „Tegumentologia polska dzisiaj”, Toruń, 26-27 czerwca 2014, Sprawozdanie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, 2014, nr 2, s. 307-309.
 • I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznacza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26-27 czerwca 2014 r.). Sprawozdanie, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2014, nr 2, s. 239-244, il. nie num.
 • Sprawozdanie. Otwarcie perspektyw współpracy, „Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii”, R. II, nr 4/2014, s. 65-69, il. 1-3.
 • Nieznane cymelia introligatorstwa średniowiecznego w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, XLIV, 2013, s. 177-210, il. 164. Renesansowy herb wśród gotyckich ornamentów – historia o trzech szczegółach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 2014, s. 60-63, il. 1-5.
 • Surowiec ponadczasowy, „Las Polski”, nr 10, 2014, s. 27-29, il. 1-5.
 • Der gotische Bücherschrank aus der Libraria in Rößel, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands“, 57, 2013, s. 3-17, il. 1.
 • Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, nr 17, 2013, s. 7-35, il. 1-10, + il. na okł.
 • Przepadło i zniszczało. O losach biblioteki łańcuchowej ze Złotoryi, „Cenne, bezcenne, utracone”, 1/74-4/77, 2013, s. 48-51, il. 1-5.
 • Najpiękniejsze superekslibrisy i ekslibrisy XVI-XX wieku w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, „Tekstualia”, nr 3, 2013, s. 191-196, il. 1-30.
 • Odnaleziony modlitewnik biskupa chełmińskiego Wikbolda Dobilsteina, „Zapiski Historyczne”, T. LXXVIII, 2013, Zeszyt 2, s. 99-116, il. 1-3 (współautorstwo z: Marta Czyżak)
 • Introligatorstwo poznańskie XVI wieku jako historyczno-artystyczna terra incognita [w:] Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska, Poznań 2013, s. 68-87, il. 1-3a-c.
 • Les reliures armoiriées polonaises du XVIe siècle dans les collections de la Bibliothèque Polonaise de Paris, “6, quai d’Orleans. Lettre de la Société Historique et Litéraire Polonaise”, Nº 17, 2013, s. 14-15, il. 1-5.
 • Złotoryjskie libri catenati w Paryżu!, „Echo Złotoryi. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej”, 4 (89), 2013, s. 18-19, il. 1-5.
 • Relikt humanistycznego księgozbioru, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2013, s. 60-62, il. 1-5.
 • Grandes encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XV-XXI, dirección a cargo de Maria Luisa López-Vidriero, Patrimonio Nacional [bez roku wydania, Madryt 2012], s. 353, il. num. 202, bibliografia, spis ilustracji, ISBN: 978-84-7120-471-4, recenzja – „Przegląd Biblioteczny”, R. 81, z. 2, 2013, s. 195-199.
 • Zwei neu entdeckte Zimelien der mittelalterlichen Buchbinderei in der Bibliothek der Mikołaj Kopernik Universität zu Toruń, „Einband Forschung“, Heft 32, 2013, s. 29-34, il. 1-7.
 • Wdzięczna dłubaninka Krzysztofa Jerominka czyli Kilka uwag o kategoryzacji i kryteriach artystyczności w ekslibrisie, „Akapit”, 7, 2012, s. 140-145, il. 1-12.
 • Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych, „Roczniki Biblioteczne”, R. LVI, 2012, s. 83-111, il. 1-15.
 • Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku, „Biblioteka”, nr 16 (25), 2012, s. 23-57, il. 1-13.
 • Odkryty zabytek, „Cenne, bezcenne, utracone”, 4, 2012, s. 10-11, il. 1-5 (nie num.).
 • Libri catenati ze Złotoryi, „Iluminacje”, nr 3, 2012, s. 40-45, il. 1-6.
 • Średniowieczne unikaty w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, s. 47-49, il. 1-4.
 • Dramatyczne łowy na renesansowym rysunku, „Kultura łowiecka. Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej”, nr 4(66), 2012, s. 22-24, il. 1-3.
 • Georg Adler, Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Terminologie und Geschichte im deutschsprachigen Raum, in den Niederlanden und Italien vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart, Wiesbaden 2010, ss. 241, ilustracje barwne, rysunki, dodatki (w tym m.in.: konkordancja pojęć i bibliografia), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 3. 2012, s. 510-520, il. 1-5.
 • Z Królewca do Torunia, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 3, 2012, s. 31-33, il. 1-5.
 • Piotr Gojowy w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu [w:] Piotr Gojowy. Grafika kameralna, katalog wystawy w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, Warszawa 2012, s. 1-2.
 • Rokokowa rzeźba na Warmii. Próba syntezy [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. Paweł Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 229-247, il. 1-19.
 • Jan Storm van Leeuwen, The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600, Kraków, Biblioteka Jagiellońska 2011, ISBN 978-83-62994-68-7; s. 166, tabl. kol. 60, indeks nazwisk, wybór bibliografii, „Przegląd Biblioteczny”, R. 80, z. 4, 2012, s. 576-582.
 • Baza opraw zabytkowych, dostępna na: http://www.ptpn.ig.pl/oprawy/ (elektroniczna baza opraw zabytkowych z Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; redakcja oraz opracowanie haseł przedmiotowych w zakresie tegumentologii (do 15. grudnia 2011), 2011
 • Świat wiedzy w wyobrażeniach wnętrz bibliotecznych w sztuce ekslibrisu XVIII wieku [w:] Wizualizacja wiedzy. Od Biblia pauperum do hipertekstu. Materiały konferencji MNiSzW, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 108-122, il. 1-10, e-book MNiSW, dostępny na: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/54787
 • Poz. katalogowe nr 3, 4, 9, 56, 57, 68, 97, 98, 99, 100, 159, 162, 164, 167 [w:] Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku, katalog wystawy w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 69-70, 72, 94-95, 99, 112-114, 141, 143-144, 146.
 • Potęga drzeworytu. Niemiecka grafika książkowa XV-XVI wieku [w:] Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku, katalog wystawy w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 17-35, il. 1-11
 • Oprawy ksiąg Andrzeja Opalińskiego [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Tom studiów pod redakcją Arkadiusza Wagnera, Seria Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Księgozbiory staropolskie, Poznań 2011, s. 143-195, il. 1-32
 • Henryk Dubowik, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernadety Iwańskiej-Cieślik, Inkunabuły i cymelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 10190, ilustracje barwne. Recenzja, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2011.
 • Radełka jagiellońskie – fenomen introligatorstwa polskiego XVI-XVII wieku, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2010, s. 70-71 i okładka tylnia, il. 1-3 i 1-4.
 • Ponure wieże w Malborskim zamku. Rzecz o wystawie miedziorytów Krzysztofa Skórczewskiego, „Akapit”, nr 5, 2010, s. 85-88.
 • Stłumiony uśmiech wklęsłodruków Piotra Gojowego, „Akapit”, nr 5, 2010, s. 31-36
 • Feliks Wagner, [w:] Słownik pracowników książki polskiej – suplement III, Łódź 2010
 • Stanisław Mrowiński, [w:] Słownik pracowników książki polskiej – suplement III, Łódź 2010
 • Andrzej Lewandowski, [w:] Słownik pracowników książki polskiej – suplement III, Łódź 2010
 • Oprawy inkunabułów z Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście – komunikat Pawła Błażewicza. Uwagi recenzyjne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2010, nr 2, s. 293-308, il. 1-8.
 • Happiness dwells in small things”. The bookplates of Piotr Gojowy, Contemporary International Ex-Libris Artists, conceived A. M. da Mota Miranda, Vol. 13, Portugal 2010, s. 93-101.
 • Poprawka heraldycznej niepoprawności, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2010, s. 64-65, il. 1-3.
 • Ryciny śrutowe z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie – unikatowe zabytki grafiki piętnastowiecznej [w:] Visibila et invisibila. Księga poświęcona pamięci Profesor Kingi szcepkowskiej-Naliwajek, materiały sesji mediewistycznej SHS, Warszawa, październik 2007, red. Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska, Warszawa 2009.
 • Andrzej Kłossowski, badacz problematyki polskiej książki na obczyźnie [w:], Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, ks. Zdzisław Małecki, Katowice 2009, s. 17-26.
 • Superekslibris bpa ołomunieckiego Stanisława Pawłowskiego. Z badań nad książkowymi znakami własnościowymi polskiej szlachty XVI wieku, [w:]  Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów pod red. T. Kruszewskiego, Toruń 2009, s. 85-101, il. 1-8.
 • Elektorski biały kruk, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2009, s. 17, il.
 • Vom Holzklotz der Linde bis zur schönen Personifikation. Die Technik der Anfertigung hölzerner Figuren in der Werkstatt von Christian Bernhardt Schmidt [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką. Material of Sculpture. Between Technique and Semantics, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 161-177, il. 1-10.
 • Ryciny śrutowe z Pelplina, „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 2009, s. 13-15, il. 1-3.
 • Pierwszy wśród miedziorytników. O Wojciechu Jakubowskim w 80 rocznicę urodzin, „Akapit”, t. 3 (2008), s. 108-113, il.
 • O nie-poznańskim ekslibrisie (z konieczności) raz jeszcze, „Akapit”, t. 3, (2008), s. 99-101, il. [recenzja artykułu J. Sakwerdy, Nieznany ekslibris Biblioteki Rady Miejskiej w Poznaniu, „Akapit”, t. 2, (2007)].
 • Teresa Kępowicz, Krzysztof Kmieć. Przyrodnicze fascynacje, katalog wystawy ekslibrisów w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, styczeń-luty 2008, wstęp, s. 1
 • Historyczno-artystyczny warsztat historyka książki w badaniach nad nowożytnym introligatorstwem, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 109-119.
 • Wstęp, [w:] XXI Biennale Exlibrisu Współczesnego Malbork 2007, katalog wystawy, Malbork 2007, s. 14-19.
 • Oprawy druków z księgozbioru Andrzeja Opalińskiego (1540-1593) zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 376, Toruń 2006, s. 115-160, il. 1-19.
 • Ujrzeć kartograficzne cymelium czyli Novus Atlas Absolutissimus J. Janssoniusa i J. Blaeua na publicznej ekspozycji, „Winieta. Pismo Biblioteki Raczyńskich”, R. IX, nr 2, 2007, s. 8, il.
 • Novus Atlas Absolutissimus Jana Janssoniusa (t. I-IX) I Jana Blaeua (t. XI), Amsterdam 1647-1658 [w:] Spotkanie z Arcydziełem – marzec 2007, folder dot. publicznej prezentacji atlasu ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Poznań 2007, s. 2-5, il. 1-8.
 • Słowo Wstępne, [w:] 47 ekslibrisów rytował w miedzi Wojciech Jakubowski, teka graficzna, Gdynia 2006, s. 3-7.
 • Wstęp [w:] Krzysztof Kmieć – Exlibrisy – Trzy Uniwersytety, katalog wystawy w Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 5.
 • Artysta z kręgu Lucasa Cranacha Młodszego, portret Filipa Melanchtona, [w:] Od Cranacha do Corintha. Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, katalog wystawy, Szczecin 2006, s. 42-43, il.
 • Rzeźbiarska grupa Zwiastowania ze Świętej Lipki. Z badań nad warsztatem Krzysztofa Perwangera, „Teka Komisji Historii Sztuki”, X, Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego, Toruń 2005, s. 204-213, il. 1-10.
 • Unbekanntes Silesianum von der Wende des 16. zum 17 17. Jh. – Exlibris Georgs III oder Georgs IV Henckel von Donnersmarck, „DEG Jahrbuch. Exlibriskunst und Graphik“, 2005, s. 5-14, il. 1-10.
 • Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta (1734-1784) na Warmii [w:] Prolegomena. Materiały Spotkania Doktorantów Historii Sztuki, Kraków 2005, s. 89-101, il. 1-5.
 • Dobry Łotr z Dobrego Miasta, „Spotkania z Zabytkami”, 2005, nr 5, s. 16-17, il. 1-2.
 • Exlibris erotyczny, [w:] Paleta Erosa – Obrzęd Wtajemniczenia, katalog wystawy, Galeria w Starym Browarze, Poznań 2005, s. 18-19, il. 1-3.
 • Barokowa ambona w kościele podominikańskim w Poznaniu. Z badań nad twórczością rzeźbiarza Franciszka Antoniego Brombachera, „Kronika Miasta Poznania”, 2004, nr 3, s. 254-269, il. 1-10.
 • Pięć wieków miasta. Gdańsk na planach ze zbioru Archiwum Państwowego w Gdańsku, [w:] Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek, materiały I Kongresu Urbanistów Polskich, Gdańsk 2004, s. 120-135, il. 1-7.
 • Hegemonia Schmidtowskiego dłuta. Z badań nad działalnością warsztatów rzeźbiarskich na Warmii w XVIII wieku, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej Szlacheckiej, materiały sesji, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 315-328, il. 1-10.
 • Wizja Starosłowiańszczyzny w grafice książkowej Stanisława Jakubowskiego, [w:] Książka w kulturze średniowiecznej Europy, materiały sesji PTPN, Poznań 2004, s. 120-134, il. 1-10.
 • Figuralna plastyka ołtarzowa Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXV, 2003, nr 2, s. 227-260, il. 1-18.
 • Ekslibris Ludwika barona Schimmelpfenniga w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2003, z. 26, s. 205-219, il. 1-6.
 • Mistrz Figur Dobromiejskich – nieznana indywidualność barokowej plastyki Warmii i Prus Książęcych, „Studia Warmińskie”, T. LX, 2003, s. 325-354, il. 1-13.
 • Cymelia z pałacu cesarzowej, „Gazeta Antykwaryczna”, 2003, nr 11, s. 62-64, il. 1-5.
 • Wydarte, pocięte, wklejone, „Spotkania z Zabytkami”, 2003, nr 5, s. 10-12, il. 1-5.
 • Nieistniejący ołtarz Świętej Trójcy z kościoła św. Jana Chrzciciela w Ornecie. Z badań nad twórczością rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera w Diecezji Warmińskiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2003, nr 3, s. 297-310, il. 1-12.
 • Tajemnica skrzyżowanych kluczy, „Spotkania z Zabytkami”, 2002, nr 6, s. 35-36, il. 1-2.
 • Herbowe ekslibrisy L. S. J. barona Schimmelpfenniga – domniemane znaki książkowe Biblioteki Rady Miejskiej Poznania z XVI-XVII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 77, 2002, s. 443-446, il. 1-5.
 • Zanim powstały ekslibrisy, „Spotkania z Zabytkami”, 2001, nr 11, s. 3-5, il. 1-2.
 • Herbowe ekslibrisy L. S. J. barona Schimmelpfenniga – domniemane znaki książkowe Biblioteki Rady Miejskiej Poznania z XVI-XVII w., „Gens – Rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego:, 2001, s. 1-18, il. 1-4.
 • Problemy późnobarokowej rzeźby warmińskiej. J. Chr. Schmidt, J. Frey i K. Perwanger a barokizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2001, nr 1, s. 17-32, il. 1-12.
 • Kamienny skarb śremskiej fary. Rzecz o renesansowym nagrobku J. Jączyńskiego, „Gazeta Śremska”, 1998, nr 4, s. 19-21, il.